งานในห้องพยาธิ (งานพื้นฐาน)

 1. การตรวจเลือด
  1.1 การตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
  1.2 การตรวจหาสารประกอบทางเคมี
  - กลุ่มแสดงความผิดปกติของระบบเผาผลาญอาหาร
  - กลุ่มแสดงความผิดปกติของไต
  - กลุ่มแสดงความผิดปกติของตับ
  - กลุ่มแสดงความผิดปกติของกล้ามเนื้อ และหัวใจ
  - กลุ่มชี้บ่งภาวะมะเร็ง
  - กลุ่มการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน
  1.3 การตรวจการติดเชื้อ
  1.4 การตรวจสารพิษ
  1.5 การตรวจการทำงานของต่อมไร้ท่อ
 2. การตรวจปัสสาวะ
 3. การตรวจอุจจาระ